0

Polityka prywatności

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu DécoFrance pod adresem: www.decofrance.eu (dalej też „Serwis”).

Przez „Użytkownika” rozumie się każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

DécoFrance dba o ochronę danych osobowych Użytkowników oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Korzystanie z Serwisu DécoFrance jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram, YouTube, w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z funkcji Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu. Każdy z takich dostawców określa samodzielnie zasady korzystania z plików Cookies i przetwarzania danych osobowych w swojej polityce prywatności i regulaminach, z którymi zalecamy się zapoznać.

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
Daria Czarnota prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MDJ SERVICES Daria Czarnota z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
NIP: 5992445304, REGON: 211185157
adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:
ul. Walczaka 12A/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski
adres poczty elektronicznej: biuro@decofrance.eu

II. Gromadzenie danych
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Serwis pozyskuje informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików „cookies”.

Użytkownik, chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Serwis, może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu; adres dostawy, adres i nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorców); numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę).

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z funkcji Serwisu, które do swojego prawidłowego działania wymagają podania takich danych, jak np. korzystanie z formularza kontaktowego, zawarcie umowy, dostarczenie zamówienia, dokonanie rozliczeń.

Serwis nie przetwarza w sposób automatyczny (w tym formie profilowania) informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Informacje gromadzone w plikach Cookies są wykorzystywane m.in. do: utrzymania sesji Użytkownika; zarządzania Serwisem; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa; badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu; w celach marketingowych i statystycznych.

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowywane są zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą przede wszystkim:
1) publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
2) nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
3) nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
4) czasu nadejścia zapytania;
5) pierwszego wiersza żądania http;
6) kodu odpowiedzi http;
7) liczby wysłanych przez serwer danych;
8) adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
9) informacji o przeglądarce Użytkownika;
10) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

III. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego wykonywania usług oferowanych w Serwisie. Dane osobowe są przetwarzane przez Serwis w szczególności do: udzielenie odpowiedzi na zapytania złożone przez formularz kontaktowy, zawarcie umowy, dostarczenie zamówienia, dokonanie rozliczeń, rozpatrywania reklamacji.

Administrator przetwarza dane:
1) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych, w celu obsługi zakupów dokonywanych w Serwisie, w celu obsługi realizacji zamówienia, w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
4) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
5) w celach marketingowych Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ta może być wyrażona także poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

W związku z realizacją usług dane osobowe będą powierzane przez Administratora podmiotom trzecim, z którymi Administrator współpracuje, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczące usługi księgowe, prawne, podmiotom świadczącym usługi dostawcze, kurierom (w związku z realizacją zamówienia). Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich.


IV. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

V. Prawa Użytkownika
Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
1) dostępu do danych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można zgłosić na adres Administratora: Daria Czarnota prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MDJ SERVICES Daria Czarnota, ul. Walczaka 12A/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub na adres e-mail Administratora: biuro@decofrance.eu
 
VI. Wykorzystanie plików Cookies
Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu:
1) ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
2) późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być wykorzystywane następujące rodzaje plików Cookies:
1) „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
2) „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
3) „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
5) „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
6) „własne” - zamieszczane przez Serwis;
7) „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis,
8) „marketingowe” - instalowane w urządzeniu użytkownika tylko w przypadku, gdy wyrazi na to zgodę.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. Wyłączenie obsługi niektórych plików Cookies przez Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.