0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPIS TREŚCI:
 1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2.    DEFINICJE
 3.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 6.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 7.    REKLAMACJA PRODUKTU
 8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.decofrance.eu, prowadzony jest przez MDJ SERVICES Daria Czarnota siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5992445304, REGON: 211185157 (Sprzedawca)
  adres siedziby: ul. Walczaka 12A/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
  adres sklepu internetowego: ul. Przy Murze 12, 62-040 Puszczykowo
  adres poczty elektronicznej: biuro@decofrance.eu
  numer telefonu kontaktowego: +48  607  259 000
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w  związku z  realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w  celach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy i  cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w  zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

  2. DEFINICJE
  1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od firmy MDJ SERVICES Daria Czarnota siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.decofrance.eu
  2. Przez Konsumenta należy rozumieć Kupującego/Klienta będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.decofrance.eu, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
  3. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
  4. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Użytkownik Sklepu Internetowego przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym DécoFrance odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
  3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w  treści niniejszego Regulaminu.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, stanowiącą jego integralną część, a następnie dokonać ich akceptacji.
  5. W celu korzystania ze strony Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".
  6. W celu dokonania Zamówienia Klient powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
  7. Zdjęcia towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi towarami pochodzą od Sprzedawcy.
  8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.
  9. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.
  10. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w  rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
  11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

  4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
  2. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień jest następująca:
  a) zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym,
  b) po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i  jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.2.b. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w  systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

  5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  - płatność elektroniczna w jednym z akceptowanych przez Sprzedawcę systemów płatności elektronicznej.
  2. Termin płatności: w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności z góry w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Sprzedawca może określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka produktów jest darmowa. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) i ewentualny próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka będzie darmowa, są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu:
  a) przesyłka kurierska,
  b) przesyłka paczkomatowa.
  5. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 2. 7. REKLAMACJE PRODUKTU
 3. 9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego) i w ustawie o prawach konsumenta (w tym 43a – 43g ustawy o prawach konsumenta). Sprzedawca w szczególności nie odpowiada za uszkodzenia produktów spowodowane ich niewłaściwym, niezgodnym z zaleceniami Sprzedawcy, używaniem lub konserwacją przez Klienta.
 5. 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z umową.
 6. 3. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
 7. 4. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadkach i na zasadach opisanych w ustawie o prawach konsumenta.
 8. 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 9. A) pisemnie na adres: Sklep Internetowy DécoFrance ul. Przy Murze 12, 62-040 Puszczykowo,
 10. B) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@decofrance.eu
 11. 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących umowy sprzedaży i przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli takie przysługują Klientowi; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i  nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 12. 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a  Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 13. 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: Sklep Internetowy DécoFrance ul. Przy Murze 12, 62-040 Puszczykowo. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera od Konsumenta produkt na swój koszt. 


 14. 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Na warunkach określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia biegnie dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z  poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.
  3. Sprzedawca gwarantuje Konsumentowi, który skorzysta z ww. prawa odstąpienia od umowy, zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów najtańszego zwykłego dostarczenia towaru od Sprzedawcy do Konsumenta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a  w  innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na ww. sposób zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar na wskazany adres firmy Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonalności rzeczy. Konsument zwraca towar na adres Sprzedawcy: Sklep Internetowy DécoFrance, ul. Przy Murze 12, 62-040 Puszczykowo.
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. Konsument, zwracając towar, odsyła towar do Sprzedawcy we własnym zakresie i na własny koszt. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedawcy w całości.

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
  Pobierz formularz

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedającego.
  3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
  5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
  7.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
   a)    zmiany zakresu świadczonych usług,
   b)    zmiany akceptowanych sposobów Płatności,
   c)    zmiany sposobów i kosztów dostawy,
   d)    zmiany funkcjonalności Sklepu,
   e)    zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   f)    zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.

  8. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem Konta lub poprzez przesłanie mu informacji na wskazany przez niego przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie wcześniejszym niż 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.
  9. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje również o zmianie Regulaminu na stronie głównej Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie wcześniejszym niż 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.
  10. W celu uniknięcia wątpliwości wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.